top of page

Mga residenteng 60 taon at pataas, kailangan na raw magpabakuna ayon sa MoPH


Hinikayat ng Ministry of Public Health (MoPH) ang lahat ng residente at citizen ng Qatar, na nasa 60 gulang at pataas na magpabakuna